Haaste vähävaraisten perheiden auttamiseksi

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tuo­reen ra­por­tin mu­kaan ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­al­la ja sii­hen liit­ty­vil­lä ra­joi­tus­toi­mil­la on mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia vä­es­tön hy­vin­voin­tiin ja so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den tar­pee­seen. Ra­por­tin mu­kaan mo­net lap­si­per­heet ovat kuor­mit­ta­vas­sa ti­lan­tees­sa, jota kas­va­vat toi­meen­tu­lo-on­gel­mat hei­ken­tä­vät en­ti­ses­tään. Eri­tyi­sen haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ovat per­heet, jois­sa on ol­lut jo ai­em­min on­gel­mia tai oras­ta­via on­gel­mia. Ti­lan­teen pit­kit­ty­es­sä on to­den­nä­köis­tä, et­tä so­si­aa­li­huol­lon pal­ve­lut ruuh­kau­tu­vat ja toi­meen­tu­lo­tu­en tar­ve kas­vaa, vai­ku­tu­sar­vi­os­sa to­de­taan.

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin on tuo­nut esil­le huo­len­sa las­ten ase­mas­ta epi­de­mi­an ai­ka­na. Olem­me miet­ti­neet, mi­ten voi­sim­me osal­lis­tua Kem­pe­lees­sä kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien per­hei­den aut­ta­mi­seen. Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liit­to (MLL) Kem­pe­lees­sä te­kee hie­noa avus­tus­työ­tä lap­si­per­hei­den pa­ris­sa. Heil­lä on myös vä­hä­va­rais­ten per­hei­den ruo­ka­ja­ko­toi­min­taa. Olem­me yh­dis­tyk­se­nä jo use­a­na vuon­na jär­jes­tä­neet koko per­heen vap­pu­ta­pah­tu­man Pi­ri­län alu­eel­la, nyt juh­la pe­ruun­tuu ja ha­lu­am­me sääs­ty­neel­lä ra­hal­la tu­kea MLL:n toi­min­taa. Olem­me myös val­tuus­to­ryh­mä­nä ke­rän­neet ra­haa sa­maan tar­koi­tuk­seen. Ha­lu­am­me­kin haas­taa sekä Kem­pe­leen po­liit­ti­set yh­dis­tyk­set et­tä val­tuus­to­ryh­mät osal­lis­tu­maan kem­pe­le­läis­ten vä­hä­va­rais­ten per­hei­den aut­ta­mi­seen ko­ro­nak­rii­sin kes­kel­lä.

Kem­pe­leen So­si­a­li­de­mok­raa­tit ry, Kem­pe­leen So­si­a­li­de­mokraat­ti­nen val­tuus­to­ryh­mä: Jar­mo Haa­pa­nie­mi, Rita Kum­pu­lai­nen, Jou­ko Ete­lä, Kim­mo Kyl­mä­luo­ma, Kei­jo Ala­huh­ta­la, San­na Lai­ne, Val­to Sa­lon­pe­rä, Rai­ja Juop­pe­ri