Lentomelurajan siirtäminen

Valtuutettu Jouko Etelä esitti 23 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
”Esitämme, että Kempeleen kunta käynnistää neuvottelut Finavian ja ELY keskuksen kanssa lentomelualueen rajan siirtämi seksi.
Ns. lentomelualueella on 11 taloutta. Viime vuosina alueelle on
myönnetty 4 uutta suunnittelu tarveratkaisua. Lentomelualueella asuvat
maanomistajat kokevat, ettei heitä kohdella tasa-arvoisesti lentomelualueen ulkopuolella asuvien maanomistajien kanssa, sillä rakennuslupia lentomelualueella asuville maanomistajille ei myönnetä.
Ympäristölupapäätöksessä, joka on annettu 20.5.2008 todetaan (Ympäristölupapäätös Dnro psy-2005-y-135), että vuoden 2020 ennustetilanteesta laaditun melun Lden 55 db melualue ulottuu kapeana vyöhykkeenä Kempeleeseen ja meluhaitta johtuu sotilasliikenteen kasvusta. Lentomelualueella asu vien mielestä lentomelu ei häiritse Niittyrannassa asuvia sen enempää, kuin muillakaan Kempeleen asuntoalueilla.
Lentoliikenteestä johtuva kokonaisliikenteen melu ei ole ulottunut
Oulunsalon ja Kempeleen välistä menevän sähkövoimalinjan Kempeleen puoleiselle alueelle. Esitämme, että neuvottelut käynnistettäisiin
pikaisesti lentomelualu een rajan siirtämisestä tähän sähkövoimalinjaan.
Ilmailulaitos Finavian laatii lähialueelta lentomelun hallintasuunnitelmaa, josta Niittyrannan tilanne on todettavissa.”

22.03.2010