Miten nähdään omaishoitaminen ja kotiin annettavat palvelut kunnassamme.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tukeen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan kunta vahvistaa omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Omaishoidon tukea koskevan lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja tukea omaishoitajan työtä. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Hoidon sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi, vaikka hoidettava viettää säännöllisesti arkiviikolla enintään 7 tuntia vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja tai saaden opetusta tai kuntoutusta

Lasten osalta omaishoidon tukea myönnetään pääsääntöisesti kolme vuotta täyttäneille vaikeasti vammaisille ja sairaille lapsille, joiden hoito vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen verrattuna on erittäin vaativaa ja sitovaa.

Miten hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien ja muun poissaolon aikana. Onko omaishoitajille tarjolla työssä jaksamisen tukemiseksi harrasteita tai virkistystä. Miten hoidettavan päivätoiminta toimii kunnassamme. Onko päivätoimintaan riittävä panostus?

Miten kunta tukee kotia hoidettavaa että omaishoitaja jaksaisi tärkeässä tehtävässään.

Kempele ikääntyvä kunta kaikki ei ole yhtä vahvoja hoidon tarve lisääntyy.  Myös avun tarvitsijoita on syntymästä saakka. Miten kotipalveluja ja omaishoitajien työn arvostusta ja lisääntyvää tarvetta tuetaan jatkossa. Nähdäkseni omaishoito ja kotipalvelut poistaa sitä tarvetta joka tulee väistämättä jossakin vaiheessa eli tehostettu palveluasuminen. Palveluasumisen hinta on vain mittava.

Miten on selitettävissä onko kotona hoitoa tarvitsevien hoitaminen niin näkymätön ja mitätöntä. Kun hoidettavien kodin ovi sulkeutuu arvostus rahassa mitattuna monin kertaistuu?

Kempele 9.11.2020

Jouko Etelä

Valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen